Stadgar


Ansvarig för sidan är Forserums samhällsförening

kontakt : info@forserum.euStadgar för Forserums Samhällsförening

Antagna i februari 2006


§ 1. Syfte och mål


Forserums Samhällsförening är en ideell organisation, politiskt, religiöst och

föreningsmässigt obunden, vars främsta ändamål ska vara:


  • att tillvarata och stödja frågor av gemensamt intresse för Forserum samt främja bygdens utveckling


  • att företräda Forserums samhälle i kontakt med kommunala och statliga myndigheter


  • att i gemensamma arrangemang samarbeta med bygdens övriga föreningar och samfund.


§ 2. Medlemskap


Enskilda personer som vill verka för samhällsföreningens mål och syfte kan erhålla medlemskap. Styrelsen ska föra ett medlemsregister. Medlemsavgift bestäms vid årsmötet och betalas årligen senast vid mars månads utgång. Varje hushåll betalar en avgift och har en röst vid medlemsmöten.


§ 3. Styrelse


Styrelsen har sitt säte i Forserum. Den ska bestå av sju ordinarie ledamöter inklusive en ordförande. Ordförande utses av årsmötet för ett år i taget. Övriga ledamöter väljs på två år.

Halva styrelsen väljs varje år. Tre suppleanter väljs på ett år i taget. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande och deltar i beslut. Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden och över dess beslut. Protokollen finns sedan tillgängliga för allmänheten att läsa på Medborgarkontoret i Forserum. Styrelsen utser två personer till firmatecknare. De kan av styrelsen medges rätt att enskilt teckna firman upp till ett visst belopp och fortlöpande redovisa detta för styrelsen.


§ 4. Revision


Styrelsens verksamhets- och räkenskapsår ska följa kalenderår. Två revisorer väljs av årsmötet på två år, samt en suppleant på ett år. Dessa ska granska och godkänna föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning. För varje kalenderår ska styrelsen lämna en årsredogörelse till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna lämnar i rimlig tid sin revisionsberättelse till styrelsen att framläggas vid årsmötet. Årsredogörelse och revisionsberättelse finns därefter tillgängliga på Medborgarkontoret i Forserum.


§ 5. Årsmöte


Ordinarie årsmöte bör hållas under februari månad. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen minst 14 dagar före årsmötet. Detta sker genom affischering på de offentliga anslagstavlorna samt genom annons i bygdens dagstidningar. Motioner lämnas av medlemmar till styrelsen i rimlig tid. Extra medlemsmöte kan utlysas av styrelsen. För beslut fordras enkel majoritet. Varje hushåll som erlagt årsavgift äger en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


På ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

4. Fråga om medlemmarna blivit kallade enligt stadgar

5. Val av två justerare samt rösträknare

6a. Verksamhetsberättelse för godkännande

6b. Resultat och balansräkning

7a. Revisorernas redogörelse

7b. Fråga om ansvarsfrihet

8. Fastställande av verksamhetsplan och budget

9. Val av

a. Ordförande på 1 år

b. Tre styrelseledamöter på två år

c. Minst två suppleanter på ett år

d. Två revisorer på två år samt en suppleant på ett år

e. Övriga kommittéer och befattningar

f. Valberedning, minst två på ett år

10. Anmälda motioner från medlemmar och förslag från styrelsen


§ 6. Godkännande och ändringar av stadgar


Dessa stadgar kan endast godkännas eller ändras av två på varandra följande

medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Kvalificerad majoritet ska tillämpas (2/3 av rösterna). Kallelse till sådana möten ska ske senast 14 dagar i förväg på samma sätt som vid kallelse till årsmöte.


§ 7. Föreningens upplösning


Föreningen får upplösas när 2/3 av medlemmarna röstar för detta. Om mer än 1/3 röstar emot får föreningen inte upplösas. I övrigt gäller samma regler som vid stadgeändring. Vid en upplösning av föreningen ska eventuella överskottsmedel delas lika mellan de ideella föreningarna i Forserums samhälle. Dessa ska finnas med i Nässjö kommun föreningsregister för det aktuella året.